创新

นวัตกรรมของเราที่ใช้ปัจจุบัน

ปัจจุบันอุตสาหกรรมกัญชงของโลกยังคงพัฒนาต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การวิจัยระดับโลกและความก้าวหน้าของห่วงโซ่อุปทานก็ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นเรื่องนวัตกรรมในระดับแนวหน้าของโลก โดยเน้นผลสำเร็จผ่านการลงทุนที่มีกลยุทธ์ เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างทางออกที่ยั่งยืนสำหรับการปลูกกัญชง โดยการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคได้ และสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาการเกษตรระดับอุตสาหกรรม  ด้วยขนาดและทรัพยากรของเราที่เพียงพอต่อการเพิ่มผลผลิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังคงรักษาคุณภาพเอาไว้ได้ในเวลาเดียวกัน

เป้าหมายผลลัพธ์ให้ได้ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมกัญชงเพื่อการแพทย์ เราทำงานกันอย่างหนักเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น ทั้งผู้บริโภค ชุมชน และคนในองค์กร โดยเน้นในเรื่องการให้ความรู้ และสนับสนุนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงการแพทย์อย่างถูกต้อง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความต้องการของผู้คน

สร้างขึ้นมาจากการร่วมมือกันของหลายฝ่ายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร จนเกิดขึ้นมาเป็นชุมชนขนาดย่อม ที่มีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาสังคม และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

การศึกษาและงานวิจัย

องค์ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ทั้งสำหรับภายในและภายนอกองค์กร โดยแอมเบอร์ ฟาร์ม สนับสนุนการส่งต่อองค์ความรู้ให้ออกไปสู่สังคม เราเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อที่ผู้บริโภคจะสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของเราได้มาตรฐานและมีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งองค์ความรู้ของเราประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่

1. การเรียนรู้ นอกเหนือจากการติดตามข่าวสารและแนวโน้มของอุตสาหกรรมกัญชงเพื่อการแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้ว ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการพัฒนางานวิจัยของโครงการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า เป็นการการันตีว่าเราเป็นผู้นำด้านงานวิจัยที่มีคุณภาพของอุตสาหกรรมกัญชงเพื่อการแพทย์

2. การฝึกอบรม ทีมงานของทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมที่เข้มข้น ซึ่งประกอบไปด้วยการอบรมทุกสัปดาห์เพื่อที่จะได้แน่ใจว่า ทีมงานของเราทุกคนก้าวทันต่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมนี้ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และทีมงานทุกคนจะสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพออกมาเพื่อรองรับโจทย์ใหม่ ๆ ในทุกรูปแบบ

3. การแนะนำ ไม่สำคัญว่าคุณจะมีความรู้เกี่ยวกับกัญชงเพื่อการแพทย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว หรือคุณอาจจะเพิ่งเริ่มศึกษาด้านนี้ ทีมงานของเราทุกคนพร้อมที่จะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณเสมอ ซึ่งในอนาคตจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กัญชงเพื่อการแพทย์ โปรดติดตามได้เร็ว ๆ นี้

นวัตกรรมของเราที่ใช้ปัจจุบัน

ปัจจุบันอุตสาหกรรมกัญชงของโลกยังคงพัฒนาต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การวิจัยระดับโลกและความก้าวหน้าของห่วงโซ่อุปทานก็ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นเรื่องนวัตกรรมในระดับแนวหน้าของโลก โดยเน้นผลสำเร็จผ่านการลงทุนที่มีกลยุทธ์ เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างทางออกที่ยั่งยืนสำหรับการปลูกกัญชง โดยการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคได้ และสนับสนุนงานวิจัยพัฒนาการเกษตรระดับอุตสาหกรรม  ด้วยขนาดและทรัพยากรของเราที่เพียงพอต่อการเพิ่มผลผลิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังคงรักษาคุณภาพเอาไว้ได้ในเวลาเดียวกัน

เป้าหมายผลลัพธ์ให้ได้ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมกัญชงเพื่อการแพทย์ เราทำงานกันอย่างหนักเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น ทั้งผู้บริโภค ชุมชน และคนในองค์กร โดยเน้นในเรื่องการให้ความรู้ และสนับสนุนการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงการแพทย์อย่างถูกต้อง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความต้องการของผู้คน

สร้างขึ้นมาจากการร่วมมือกันของหลายฝ่ายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร จนเกิดขึ้นมาเป็นชุมชนขนาดย่อม ที่มีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาสังคม และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

การศึกษาและงานวิจัย

องค์ความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ทั้งสำหรับภายในและภายนอกองค์กร โดยแอมเบอร์ ฟาร์ม สนับสนุนการส่งต่อองค์ความรู้ให้ออกไปสู่สังคม เราเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อที่ผู้บริโภคจะสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของเราได้มาตรฐานและมีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งองค์ความรู้ของเราประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่

1. การเรียนรู้ นอกเหนือจากการติดตามข่าวสารและแนวโน้มของอุตสาหกรรมกัญชงเพื่อการแพทย์อย่างสม่ำเสมอแล้ว ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการพัฒนางานวิจัยของโครงการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า เป็นการการันตีว่าเราเป็นผู้นำด้านงานวิจัยที่มีคุณภาพของอุตสาหกรรมกัญชงเพื่อการแพทย์

2. การฝึกอบรม ทีมงานของทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมที่เข้มข้น ซึ่งประกอบไปด้วยการอบรมทุกสัปดาห์เพื่อที่จะได้แน่ใจว่า ทีมงานของเราทุกคนก้าวทันต่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมนี้ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และทีมงานทุกคนจะสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพออกมาเพื่อรองรับโจทย์ใหม่ ๆ ในทุกรูปแบบ

3. การแนะนำ ไม่สำคัญว่าคุณจะมีความรู้เกี่ยวกับกัญชงเพื่อการแพทย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว หรือคุณอาจจะเพิ่งเริ่มศึกษาด้านนี้ ทีมงานของเราทุกคนพร้อมที่จะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่คุณเสมอ ซึ่งในอนาคตจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กัญชงเพื่อการแพทย์ โปรดติดตามได้เร็ว ๆ นี้

เป็นเอกลักษณ์และสร้างความต่างให้กับสังคม

การศึกษาและงานวิจัย

ยกระดับมาตรฐานผลผลิตของเราทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และปราศจากสิ่งปนเปื้อน

ระบบการปลูกที่ทันสมัย

การปลูกแบบ indoor และ greenhouse จะมีเกณฑ์สำคัญที่ต่างกัน โดยเฉพาะในเรื่องของแสงสว่างซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของพืช เราได้เลือกใช้ระบบที่มีคุณภาพระดับโลก เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพ

เทคโนโลยีในการปลูก

ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน มองหาวิธีการปลูกที่ชาญฉลาดและรวดเร็ว ซึ่งระบบปลูกอัจฉริยะของเราสามารถร่นระยะเวลาและช่วยในการประหยัดทรัพยากรน้ำได้เป็นอย่างดี